Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Ανάπτυξης της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας από την SRSS της Ε.Ε.

Η Σ.Ο.Φ. ανέλαβε να εκπονήσει το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας για λογαριασμό της Eιδικής Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_el, και της Εταιρείας Συμβούλων Ε.Ε.Ο. Group.