Ευθραυστότητα και Φυσική Άσκηση στους Υπερήλικες: Αποτελέσματα από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες

Το σύνδρομο της ευθραυστότητας είναι κοινό στους ηλικιωμένους και η συχνότητα του αυξάνεται με την ηλικία. Χαρακτηρίζεται από απώλεια των αποθεμάτων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου της ενέργειας, της φυσικής ικανότητας, της γνωστικής επάρκειας και της υγείας. Στο άρθρο μας με την Xuxi Zhang και τον Hein Raat από το Εrasmus Medical Center, Department of Public Health, που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου, 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.16391 στο Journal of the American Geriatrics Society, , δείχνουμε ότι τόσο η διατήρηση μιας κανονικής συχνότητας της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης όσο και η αύξηση της τακτικής συχνότητας αυτής, συνδέονται με τη διατήρηση ή τη βελτίωση του επιπέδου της ευθραυστότητας μεταξύ των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών που ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα, όχι μόνο στον φυσικό τομέα, αλλά και στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς τομείς της ευθραυστότητας. Τα συμπεράσματά μας υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων στρατηγικών δημόσιας υγείας για την ενθάρρυνση των ενηλίκων άνω των 70 ετών να διατηρούν τακτική συχνότητα φυσικής άσκησης για την πρόληψη και την καθυστέρηση της φυσικής αλλά και ψυχολογικής και κοινωνικής αδυναμίας και την εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.