Θέση Εργασίας Έμπειρου Ερευνητή με Σύμβαση Έργου για το Πρόγραμμα VALUECARE

Η Σ.Ο.Φ. προκηρύσσει θέση Έμπειρου Ερευνητή για την συμμετοχή του με σύμβαση μίσθωσης έργου 12 μηνών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALUECARE του Ορίζοντα 2020 (https://projectvaluecare.eu/).
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
Οι απαιτούμενες εργασίες του έμπειρου ερευνητή στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 1. Συνεισφορά στη δημιουργία του περιεχομένου των συζητήσεων ομάδων εστίασης ηλικιωμένων ατόμων με ΣΔ τύπου 2, επαγγελματιών υγείας με εμπειρία στο ΣΔ τύπου 2 και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων με ΣΔ τύπου 2.
 2. Προετοιμασία και διενέργεια Ομάδων Εστίασης με ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (1 ομάδα, 2 κύκλοι) και με άτυπους φροντιστές τους (2 ομάδες, 2 κύκλοι),
 3. Προετοιμασία και διενέργεια 5 ημιδομημένων συνεντεύξεων με ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.
 4. Προετοιμασία και διενέργεια 5 Ομάδας Εστίασης με άλλους επαγγελματίες που έχουν συνάφεια με το έργο (Στελέχη Πληροφορικής που δημιουργούν m-health apps, Στελέχη Ασφαλιστικών Φορέων στην Υγεία, Λήπτες Αποφάσεων όπως διοικητικά και οικονομικά στελέχη νοσοκομείων ή του υπουργείου υγείας).
 5. Προετοιμασία και διενέργεια ενός Consensus Meeting με ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, άτυπους φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και άλλα στελέχη που σχετίζονται με την ολιστική φροντίδα των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 όπως προαναφέρθηκε παραπάνω.
 6. Συνεισφορά στην θεματική ανάλυση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης.
 7. Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής και απαιτήσεων τελικών χρηστών για εφαρμογή εικονικής καθοδήγησης (virtual coach) με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την αλλαγή συμπεριφοράς των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 στο πλαίσιο της εφαρμογής VALUECARE.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • ΠΕ Ψυχολόγος
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία σε φορείς κοινωνικής πολιτικής &  πρόνοιας του δημόσιου τομέα ή της κοινωνίας των πολιτών την τελευταία 10ετία και ειδικότερα στο συντονισμό ομάδων και έργου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο του VALUECARE
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δυναμική ομάδων και στην ομαδική συμβουλευτική

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail, info@afic.eu μέχρι και την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00, υπόψη του κυρίου Ρεντούμη.

Όσοι ενδιαφερόμενοι αξιολογηθούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν, με e-mail, να συμμετάσχουν σε σύντομη διαδικτυακή συνέντευξη 15 λεπτών, την Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου στο διάστημα από 15:30 – 17:00.

H ανακοίνωση του επιλεγμένου ερευνητή θα γίνει με e-mail την ίδια ημέρα και θα ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης την Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020.