Θέση Εργασίας Έμπειρου Ερευνητή με Σύμβαση Έργου για το Πρόγραμμα VALUECARE

Η Σ.Ο.Φ. προκηρύσσει θέση Έμπειρου Ερευνητή για την συμμετοχή του με σύμβαση μίσθωσης έργου 12 μηνών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALUECARE του Ορίζοντα 2020 (https://projectvaluecare.eu/).
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
Οι απαιτούμενες εργασίες του έμπειρου ερευνητή στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 1. H συνεισφορά στη δημιουργία του θεματικού περιεχομένου (ερωτήσεις, θεματικές ενότητες) των συζητήσεων των ομάδων εστίασης ηλικιωμένων ατόμων με ΣΔ τύπου 2, επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας με εμπειρία στο ΣΔ τύπου 2 και άτυπων φροντιστών ατόμων με ΣΔ τύπου 2 ειδικότερα σε ότι αφορά στην αυτοδιαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης και στην επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ίδιοι οι ασθενείς ως προς την αυτοδιαχείριση της νόσου τους.
 2. Η προετοιμασία και η διενέργεια Ομάδων Εστίασης με ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (1 ομάδα, 2 κύκλοι), με άτυπους φροντιστές τους (2 ομάδες, 2 κύκλοι), με επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας (1 ομάδα, 2 κύκλοι)
 3. Ο σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής και απαιτήσεων τελικών χρηστών για εφαρμογή εικονικής καθοδήγησης (virtual coach) με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την αλλαγή συμπεριφοράς των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 και ειδικότερα για το μονοπάτι φροντίδας που αφορά στην αυτοδιαχείριση του άγχους και της κατάθλιψης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • ΠΕ Ψυχολόγου ή Θ.Π.Ψ. (με κατεύθυνση ψυχολογία)
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (για τους ψυχολόγους)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία σε φορείς κοινωνικής πολιτικής &  πρόνοιας του δημόσιου τομέα ή της κοινωνίας των πολιτών την τελευταία 10ετία και ειδικότερα σε παρεμβάσεις και αξιολογήσεις κοινωνικού περιεχομένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο του VALUECARE
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δυναμική ομάδων και στην ομαδική συμβουλευτική
 • Διδακτορικός τίτλος στην Κοινωνική ή/και Οργανωτική Ψυχολογία θα συνεκτιμηθεί

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail, info@afic.eu μέχρι και την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00, υπόψη του κυρίου Ρεντούμη.

Όσοι ενδιαφερόμενοι αξιολογηθούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν, με e-mail, να συμμετάσχουν σε σύντομη διαδικτυακή συνέντευξη 15 λεπτών, την Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου στο διάστημα από 15:30 – 17:00.

H ανακοίνωση του επιλεγμένου ερευνητή θα γίνει με e-mail την ίδια ημέρα και θα ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης την Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020.