Πρόταση PROTECTORS για την Κυβερνοασφάλεια στα Συστήματα Υγείας και Ενέργειας

H Σ.Ο.Φ. συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία 15 εταίρων από 11 χώρες της Ε.Ε. για την υποβολή της πρότασης PROTECTORS (Protecting Healthcare Ecosystem with Advanced Cybersecurity Framework and Tools). H πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors, του προγράμματος Η2020 στον τομέα “Ασφαλείς κοινωνίες – Προστατεύοντας την ελευθερία και την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της”. Το αντικείμενο της πρότασης, που εστιάζει στους κρίσιμους τομείς της υγείας και της ενέργειας, είναι η συμβολή στη διαχείριση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο και της ιδιωτικότητας των πολιτών και η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε αυτούς τους τομείς. Το έργο, εφόσον εγκριθεί, θα συμβάλλει ενεργά στην πρακτική εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας (NIS Directive, GDPR, EIDAS) και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ροές εργασίας και εργαλεία  το οποίο οι φορείς υγείας και ενέργειας θα λάβουν υπόψη τους, όσο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της Ε.Ε. Το έργο θα δοκιμαστεί σε επιχειρησιακούς πιλότους, σε«έξυπνα νοσοκομεία» και σε μονάδες  κοινοτικής φροντίδας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί ειδικά για να αποδείξουν την ευρύτερο αντίκτυπο σε όλο το ευρύτερο οικοσύστημα της υγειονομικής περίθαλψης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. υπεύθυνοι ασφαλείας, επαγγελματίες ΤΠΕ,  διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, επαγγελματίες υγείας, κατασκευαστές ιατρικών συσκευών, προγραμματιστές, φορείς τηλεϊατρικής, υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων κ.λπ.).