Το μοντέλο αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας βάσει της επιτυχίας των εκβάσεων των ασθενών

Δεν θα ήταν πιο δίκαιο και για τους ασθενείς και για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και για το σύστημα υγείας ένα μοντέλο αποζημίωσης της παροχής των υπηρεσιών υγείας βάσει των εκβάσεων, κλινικών και άλλων, όπως η ποιότητα της ζωής και η εμπειρία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες,  που επιτυγχάνονται σε όλη τη διαδρομή ενός ασθενούς στο σύστημα υγείας;

To νέο άρθρο της ερευνητικής ομάδας του έργου του ΟΡΙΖΟΝΤΑ Η2020 “ValueCare” παρουσιάζει ένα ερευνητικό πρωτόκολλο για την εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου σε 6 Ευρωπαικά Συστήματα Υγείας. Στην Ελλάδα, στην παρέμβαση που υλοποιούμε με την κλινική ομάδα του Ιατρικού Αθηνών, εφαρμόζουμε αυτό το μοντέλο σε μια pre-post, controlled μελέτη, με συμμετέχοντες ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ και Υπέρταση, άνω των 65 ετών που διαβιούν ανεξάρτητα στην κοινότητα και λαμβάνουν υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας, μέσω της ηλεκτρονικής λύσης του ValueCare.

Περισσότερα στο site του έργου  https://projectvaluecare.eu/, στο facebook μας  https://www.facebook.com/Alliance4IntegratedCare και στο link  του ΒMC Geriatrics, https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-022-03333-8