Κοινωνική Καινοτομία

Παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής καινοτομίας στην υγεία και στη κοινωνική αλληλεγγύη με την εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων ολιστικής φροντίδας υγείας, εφαρμογών e-health και m-health,  μετασχηματισμού ρόλων των επαγγελματιών, συμμετοχής των ασθενών και των οικογενειών τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών και την από κοινού με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης λήψη αποφάσεων.